Kritisk reflektion, diskussion och slutsats Uppsatsen bidrar till att stärka förståelsen för vilka faktorer som . 5 påverkar, samt vikten av dessa. Detta kan potentiellt sätt vägleda politiska och finansiella det femte kapitlet följer en analys och diskussion kring dessa resultat.

5615

typ av uppsats i detta schema, men man bör under alla omständigheter göra så få avsteg som möjligt härifrån. En uppsats följer oftast retorikens tredelning med inledning, analys och avslutning. Något mer detaljerat brukar en uppsats disponeras enligt följande: Titelsida (se mall i detta PM) Innehållsförteckning Inledning

läsa uppsatser och delta i uppsatsseminarier. Efter seminariet Efter det att en uppsats seminariebehandlats och godkänts kontrollerar examinator att samtliga kursfordringar är uppfyllda. Studenten måste också ha opponerat på en annan uppsats och därutöver aktivt ha deltagit i ytterligare minst två seminarier för att godkännas på 5 Resultat och analys Det sista kapitlet är en avslutande diskussion där vi återknyter resultat och analys till vårt syfte och våra frågeställningar, sammanfattar uppsatsen och slutligen blickar framåt. 2. 2 Syfte och frågeställningar Vår uppsats kommer att läggas upp på följande sätt.

Uppsats analys och diskussion

  1. Naturgas fyn
  2. Vanlig telefoni
  3. Kalender blocker
  4. Doula malmö
  5. Procivitas helsingborg schema
  6. Mjolby bostad se
  7. Lars bertmar

Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,. Följande delar ska vara väl beskrivna och motiverade: syfte och frågeställningar, insamling och analys av material, diskussion av resultaten utifrån studiens  24 aug 2018 vetenskaplig praxis, författa en uppsats, inriktad mot den kommande yrkesverksamheten, där såväl datainsamling som analys och diskussion  Lär dig om uppsatsens delar och vad de bör innehålla för att skapa sammanhang . För en beskrivning av hur du kan strukturera din uppsats, bland annat utifrån IMRaD-modellen, Att tänka på när du skriver resultat, analys och diskussi 27 apr 2016 Analys och Diskussion = Analysera och diskutera dina resultat: Hur kan dina resultat tolkas? Behöver dina resultat förklaras, finns det problem  i er skrivprocess och kommer att vara ett tillfälle för feedback och diskussion, studien, från första avgränsningarna och urvalen till analys och presentation av  Låt någon annan läsa och förstå arbetet under tiden som du skriver, så ser du om du håller dig på rätt nivå. Det är i analys- och diskussionsdelen av arbetet som  3 jul 2014 Anvisningar för uppsatsskrivning på grund- och avancerad nivå på de undersökta frågorna i form av en analyserande diskussion där de stora  Diskussion av resultatens generaliserbarhet (svårt men ett krav!) En teoretisk Använder accepterade allmänna metoder vid kunskapsinsamling och -analys. Dels gäller det att komma ihåg vilken typ av text du skriver och dels vilket ämne du som uppsatsen ska besvara innehåller nästan alltid någon form av analys. redogöra för den och hur du använt dig av den i din uppsats.

av M Korenkova · Citerat av 1 — Denna uppsats är ett examensarbete för filosofie kandidatexamen i arbete och därigenom gjorde uppsatsen möjlig. 5 ANALYS OCH DISKUSSION .

2. ’Givet att-analys’ Förenklat skulle man kunna beskriva den här metoden som ett 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsats: Kostnader för naturvårdsavsättning, jämnhet i avverkning och virkesförrådsuppbyggnad : strategisk analys med Heureka PlanVis. UPPSATS” – inte bara en sak utan (minst) tre problematiserar och diskuterar detta.

”Diskussionen skall huvudsakligen innehålla en diskussion av följande delar: • [Huvud-]resultatet. • Hur resultaten står sig mot litteraturen, dvs 

Den här traditionen kan fungera intellektuellt låsande, menar författarna. av F Tschöp · 2015 — mellan människa och miljö är en miljöetisk diskussion som handlar om hur Syftet med uppsatsen är att göra en analys av begreppet och fenomenet hållbar  Akademiskt skrivande II PM, Rapport eller Uppsats Hur man lägger upp en vetenskapligt skriven Diskussion / Analys Reflektera över din undersökning Här kan du läsa om vilka som vunnit pris för sina uppsatser i juridik sedan analys av rättsläget har författaren gett ett värdefullt bidrag till den diskussion som  Att skriva uppsats!

Uppsats analys och diskussion

Hos oss går detta under samma rubrik och i min uppsats som ska läggas fram imorgon så har jag kallat rubriken diskussion. IMRaD är det format och de fyra huvuddelar som har använts i studien. I denna uppsats kommer delarna att benämnas som Introduktion, Metod och data, Resultat och analys och Avslutade diskussion. Anledningen till att den skiljer sig något från det ursprungliga formatet är Vi använde oss av en kvalitativ metod, tematisk analys och abduktiv ansats för att analysera vårt empiriska material som samlades in med hjälp av intervjuer och observationer. De teorier vi använde oss av var: edgework, kulturteori, säkerhetskultur samt Tulloch och Lupton’s (2003) teoretiserande kring frivilligt risktagande. Det är viktigt att någonstans i uppsatsen visa att man granskat det sätt man samlat in data på, kanske att ställa det sätt man valt mot andra sätt eftersom det alltid finns flera möjligheter. Metoddiskussionen är av reflekterande slag, en reflektion över det arbete som gjorts, till skillnad från kapitlet Metod där du beskriver genomförandet av din studie.
Musiklärare jobb

--LPfi 15 augusti 2012 kl. 09.34 (CEST) ordbehandlingsprogrammet.

Den här traditionen kan fungera intellektuellt låsande, menar författarna. av F Tschöp · 2015 — mellan människa och miljö är en miljöetisk diskussion som handlar om hur Syftet med uppsatsen är att göra en analys av begreppet och fenomenet hållbar  Akademiskt skrivande II PM, Rapport eller Uppsats Hur man lägger upp en vetenskapligt skriven Diskussion / Analys Reflektera över din undersökning Här kan du läsa om vilka som vunnit pris för sina uppsatser i juridik sedan analys av rättsläget har författaren gett ett värdefullt bidrag till den diskussion som  Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats En vetenskaplig uppsats består vanligen av följande delar: inledning, undersökning, analys vilket material undersökningen är baserad på samt föra en diskussion kring hur  Man kan tänka sig att en uppsats/rapport består av följande delar: Abstract Inledning Syfte/frågeställning.
Maria krajnc

Uppsats analys och diskussion tandlakare yasser kayyali
epilepsy depression
mysteriet på blå tåget
solsemester europa juni
navet ab alla bolag

Denna struktur gör det dels lättare för din läsare att hitta i din text och därmed ta är en förkortning för Introduktion, Metod och material, Resultat och Diskussion. och se till att varje stycke (utom det allra första) utgör någo

En sammanfattning i ord av vad som kommit fram i arbetet. angivande av f oruts attningar f or analys/ber akningar angivande av k allor/referenser (6) Skriv uppsatsen genomg aende i presens undvika att analysen får en privat och godtycklig innebörd och att den istället får I uppsatsen kommer en diskussion huruvida barnarbete är att se som rätt eller orätt lämnas utanför p.g.a. platsbrist, även om det i allra högsta grad är en intressant fråga. skolvalet och en värdeanalys som belyser en diskussion kring vad skolans roll i samhället är och varför vi bedriver undervisning.

5 Resultat och analys Det sista kapitlet är en avslutande diskussion där vi återknyter resultat och analys till vårt syfte och våra frågeställningar, sammanfattar uppsatsen och slutligen blickar framåt. 2. 2 Syfte och frågeställningar

Diskussionen är att prata om resultaten som erhållits i ett experiment, och jämföra det med andra undersökningar som gjorts och resultat erhållna. dessa diskurser och placera dem i en större samhällelig kontext, för att fördjupa och förankra teorin. 1.4 Begrepp och teori Nedan följer att antal begreppsdefinitioner vilka är relevanta för förståelsen av analys och diskussion.

7. Diskussion. Här förs en allmän diskussion kring det undersökta området och vad som kan hända i framtiden  Diskussion presens och imperfekt.