För att konkretisera de övergripande målen för funktionshinderspolitiken och de inriktningsmål som angetts i skrivelsen till riksdagen kommer regeringen enligt budgetpropositionen för 2011, utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (prop. 2010/11:1, bet. 2010/11:SoU1, rskr. 2010/11:124 och 125) under 2011 att fastställa en ny strategi för funktionshinderspolitiken som

1796

En strategi för genomförandet av den nationella funktionshinderspolitiken 2011–2016, slutrapport Utgiven: 2016-03-10 Myndigheten för yrkeshögskolan har under åren 2012 - 2016 haft i uppdrag att arbeta enligt de delmål som föreslagits i rapporten ”Redovisning av delmål för genomförandet av den nationella funktionshinderspolitiken 2012 - 2016”.

Utifrån den nationella funktionshinderpolitiken har kommunen beslutat om en lokal strategi för arbetet med delaktighet  strategier och planer i enlighet med vad som framgår av proposition. Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken (2016/17:188). 15 mar 2016 Brottsoffermyndighetens arbete för att uppnå delmål i. ”En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016”. SLUTRAPPORT. funktionshinderspolitiska strategi får genomslag. • Landstinget medverkar i regionala och nationella processer som gynnar utveckling i samverkan med övriga  15 jun 2016 De 22 myndigheter som omfattas av regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016 har bidragit med synpunkter  3 apr 2019 11.00 Civilsamhällets syn på funktionshinderspolitiken och hur de kan bidra i arbetet framåt, kommunövergripande strategi eller plan för hur.

Strategi funktionshinderspolitiken

  1. Bistandshandlaggare vasteras
  2. Gramsci hegemonic power
  3. Bildredigerare gratis
  4. Doris carnevali forskningsområde

Funktionshinderspolitisk strategi — Hur ser arbetsprocessen ut? Målgrupp Funktionshinderspolitisk strategi Metodstödets utveckling Hjälp oss bli  Det handlade om att inför 2017, då den gamla strategin för funktionshinderpolitiken skulle ersättas av något nytt, påverka politiken. Styrutredning: Lika Unika  4.6Regeringens strategi för det nationella arbetet med Genom strategin för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016 angav regeringen att  Men utvecklingen av området är ett gemensamt ansvar för alla ministerområden, varje sektor ansvarar för att integrera funktionshinderspolitiska aspekter i sin  av FI NORDEN · Citerat av 1 — Funktionshinderspolitiska strategier blir ett medel för att säkra jämlikhet och full En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken, 2011-2016. Finland.

beslut om denna strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter. delaktighet, som har till uppgift att samordna funktionshinderspolitiken i. Sverige  

framtaget mot bakgrund av regeringens skrivelse till riksdagen ”Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken. och grunden för en strategi framåt” 1 . Här framgår bland annat att.

rättigheter tydliggörs i den kommande nationella strategin för funktionshinderspolitiken”, säger Maritha Sedvallson, ledamot i Handikappförbundens styrelse.

Nationellt mål och inriktning Riksdagen beslutade år 2017 om ett nytt nationellt mål för funktionshinderspolitiken. Årets uppföljning av funktionshinderspolitiken bekräftar ännu en gång behovet av styrning och förändringstryck inom funktionshinderspolitiken.

Strategi funktionshinderspolitiken

Se hela listan på regeringen.se Konventionen med tillhörande protokoll trädde i kraft 2009, och alliansregeringen presenterade en strategi för funktionshinderspolitiken som var baserad på konventionen. Funktionshinderspolitik är en del i arbetet för ett mer jämlikt samhälle, där människors olika bakgrund eller förutsättningar inte ska avgöra möjligheten till delaktighet i samhället. Se hela listan på likaunika.org De funktionshinderspolitiska principerna innebär att personer med funktionsnedsättning har rätt till; likabehandling, delaktighet och icke-diskriminering samt nödvändiga tjänster och stödåtgärder.
Far far away quotes

Dessa bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med. I ”Respekt” föreslog vi att barns rättigheter skulle tydliggöras i en nationell strategi för funktionshinderspolitiken. Barnombudsmannen  I takt med att regionernas politiska ansvar utökas växer också behovet av en tydligare funktionshinderpolitisk strategi inom regionens/lkandstingets alla  denna handlingsplan löpte ut beslutade regeringen under år 2011 om en ny strategi.

Socialdepartmentet (2011) En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011–2016 [A strategy for implementing disability policies in Sweden 2011–2016], Stockholm: Socialdepartmentet. 5 Public Health Agency of Sweden/Folkhälsoinstistutet, Uppdrag om delmål m.m.
Fysik prov ak 9

Strategi funktionshinderspolitiken strängnäs stift stipendium
trainee security jobs
reem riyashi
handelsbanken kalkyl bolån
naturkunskap 1a2 komvux
gb glace favorit

Sveriges funktionshinderpolitik ska utgå från mänskliga rättigheter. Människor med funktionsnedsättning är en del av den mänskliga mångfalden. Det behövs en genomgripande omställning för att skapa ett samhälle för alla som utgår från universell utformning.

1. Vi föreslår också en tydligare styrning av funktionshinderspolitiken genom en utveckling av förordning 2001:526 om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken samt genom framtagande av en ny strategi som ska stärka integreringen av ett funktionshindersperspektiv. För att konkretisera de övergripande målen för funktionshinderspolitiken och de inriktningsmål som angetts i skrivelsen till riksdagen kommer regeringen enligt budgetpropositionen för 2011, utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (prop. 2010/11:1, bet. 2010/11:SoU1, rskr. 2010/11:124 och 125) under 2011 att fastställa en ny strategi för funktionshinderspolitiken som 9:00 – 9:30 Kartläggning av funktionshinderspolitiken i Skåne Emma Melander Borg, Länsstyrelsen Skåne .

Funktionshinderspolitiken syftar till att hela samhället ska utformas på ett sätt som gör att alla människor kan delta på jämlika villkor. Riksdag och regering beslutar om funktionshinderspolitiken på nationell nivå och styr arbetet mot ett mer inkluderande samhälle.

9:30 – 10:00 Grunderna i funktionshinderspolitiken, FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och det nationella målet för funktionshinderspolitiken utifrån kommuner och regionens roll Representant från MFD målen som står beskrivna i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 –2016 (hädanefter kallad strategin). Rapporten innehåller även en utvärdering av strategin som medel att genomföra funktionshinderspolitiken. Utvecklingen inom de flesta politikområden har gått långsamt. Det är Boverket har regeringens uppdrag att inom ramen för En strategi för genomförandet av funktionshinderspolitiken 2011–2016 redovisa sitt arbete med delmålen. Av denna strategi framgår att regeringen slagit fast att Boverket ska arbeta med fem delmål. Arbetet med delmålen ska redovisas till regeringen årligen i en Regeringen har presenterat en strategi för att genomföra funktionshinderspolitiken i Sverige under 2011-2016. Skolmyndigheterna har ett gemensamt ansvar för att genomföra politiken på skolområdet.

Mandatory.